کارگاه آموزشی «اختراعات، نوآوری و مالکیت معنوی»    دوشنبه 1 بهمن ماه  1397

اسلاید شو
کارگاه آموزشی «نگرش رویکرد بین‌بخشی در دانشگاه نسل سوم»    دوشنبه 9 مهرماه 1397

اسلاید شو
کارگاه آموزشی «شیوه نامه استقرار فرایند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی»    دوشنبه 25 تیرماه 1397

اسلاید شو
کارگاه آموزشی «ارسال پیام در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور»    دوشنبه 21 خرداد 1397

اسلاید شو

 
Template settings