دکترمحمدرضا پیرمرادی   
ریاست و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :Pirmoradi.mr@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 02163471265
 
 

  دکترعلی اصغراصغرنژاد فرید
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :  Asgharnejadfarid.as@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید .
شماره تماس: 02163471237
 
 
 

  دکتر محمود دهقانی
مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  
Dehghani.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .
شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۲۴۰

 
 
دکتر بنفشه غرایی
معاون آموزشی و عضو
 هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :Ghrraee.b@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۲۶۶
 
 
دکتر عباس رمضانی فرانی 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
 رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ramezanifarani.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۹ 021


 
 
  دکتر احمد عاشوری
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ashouri.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۶ 021
 
 
 
  دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان 
رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Fathalilavasani.f@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:021۶۳۴۷۱۲۹۷
 
 
 

  دکتر کمیل زاهدی تجریشی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Zahedi.komeil@gmail.com

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۳۰۶ 
دکتر غزاله زرگری نژاد
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
 رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : zargarinejad.gh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:  021۶۳۴۷۱۲۸۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings