مسئول هسته: :دکتر عباس رمضانی فرانی 

 رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Ramezanifarani.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۳۹
دستیار : :دکتر وحید راشدی  

  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  rashedi.v@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۵۲
 

 

کتابچه

  فعالیت ها

جلسه شماره ۱
جلسه شماره ۲

جلسه شماره ۳
جلسه شماره ۴

جلسه شماره ۵

بازدیدها

بازدید شماره ۱


رویداد فناوری در سلامت روان

Template settings