مسئول هسته: :دکتر سیده صالحه مرتضی    

 رتبه علمی :
پست الکترونیک : 
  mortazavi.ss@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
ابلاغ

شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۶۰
دستیار : :دکتر پویا فرخ­ نژاد  

  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
farokhnezhad.p@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۵۲

 

کتابچه

فعالیتها

Template settings