مسئول هسته:  :دکتر مژگان لطفی   
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
Lotfi.mo@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۵۶
  
دستیار : :دکتر بهروز بیرشک     
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Birashk.b@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۴۰

 

 

کتابچه هسته مطالعه هیجان و تنظیم هیجانی

 

فعالیتها

Template settings