مسئول هسته:  :دکترمحمدرضا پیرمرادی    
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
Pirmoradi.mr@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۶۵
 


 
دستیار : :دکترعلی اصغراصغرنژاد فرید
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Asgharnejadfarid.as@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۳۷

 
کتابچه هسته نوروسایکولوژی

 

فعالیتها

Template settings