سرپرست کمیته: دکترمهدی امینی (دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) amini.mh@iums.ac.ir
 
کارشناس مسئول کمیته: خانم حمیده تقی زاده

اعضای شورای پژوهشی: 
 دکتر رضا آرزومندان 
 دکتر پویا فرخ نژاد 
 دکتر سیده صالحه مرتضوی
دکتر محسن روشن پژوه
دکتر مهدی امینی

دبیرکمیته: خانم زکیه لشگری (دانشجوی دکتری رشته مطالعات اعتیاد)

نمایندگان شورای مرکزی:
 خانم سارا بهزادی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی)
 آقای وحید تقوی (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)
 

 

 
Template settings