سرپرست کمیته: دکترمهدی امینی (دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) amini.mh@iums.ac.ir 

اعضای شورای پژوهشی: 
 دکتر رضا آرزومندان 
 دکتر پویا فرخ نژاد 
 دکتر سیده صالحه مرتضوی
دکتر محسن روشن پژوه
دکتر مهدی امینی

کارشناس مسئول کمیته: خانم حمیده تقی زاده

دبیرکمیته: خانم ندا واحد (دانشجوی دکتری رشته مطالعات اعتیاد)

نمایندگان شورای مرکزی:
 آقای میثم شفیعی (دانشجوی دکترای رشته روانشناسی بالینی)
 آقای میثم صالحی (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)
 

 

 
Template settings