مسئول هسته:  :دکتر محمد کاظم عاطف وحید
رتبه علمی :
پست الکترونیک :iums.ac.i
Atefvahid.m
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۶دستیار : دکتر احمد عاشوری
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Ashouri.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۶کتابچه هسته ابزارهای روانشناختی

 

فعالیتها

Template settings