فرایند تشکیل هسته های اتاق فکر دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 

تشکیل هسته های اتاق فکری در دانشکده کاملا داوطلبانه میباشد که بر حسب موضوعات تعیین، شده فراخوانی برای دعوت از کارکنان داوطلب اعلام شده و در نهایت برای هر موضوع به صورت جداگانه هسته اتاق فکر تشکیل میشود باید توجه داشت که این هسته های اتاق فکر ماهیت سازمانی ایستائی و سنتی نداشته و فقط در چارچوب یک مقوله و مشکل تشکیل میشود و پس از دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هسته فعالیتش پایان پذیرفته و با ماهیت و یا عنوان و موضوع متفاوت با مشارکت افراد جدید مجدا شکل خواهد گرفت.

سطوح فعالیت اتاق فکر

۱- شناسایی مشکلات و ریشه یابی آنها
۲-تحلیل دقیق راهکارهای اصلاحی و الویت بندی آنها
۳-تحلیل وضعیت برای پیاده سازی و ارائه راهبرد های کلان برای اصلاحات

شرکت در هسته های اتاق فکر، مزیتی برای افراد بصورت مستقیم نخواهد داشت، مگر به دلیل و انگیزش مشارکت در تصمیم سازی جهت انسجام و ارتقاع هویت سازمانی، که بصورت غیر مستقیم همه افراد سازمان از آن منتفع خواهند شد.در ساختار این جلسات یک نفر به عنوان رابط یا هماهنگ کننده هسته تعیین می گردد، که تصمیمات اتخاذ شده توسط رابط به واحدهای ذینفع تعیین شده، و یک نسخه از آن به اتاق فکر دانشگاه ارسال می گردد. ضمنن از کلیه فعالیتهای انجام شده در این خصوص، گزارشی به اتاق فکر دانشگاه ارسال می شود. همچنین جدول اجرایی هسته های اتاق فکر دانشگاه نیز ضمیمه میباشد.


اعضای اصلی اناق فکر دانشکده
اعضای اصلی اتاق فکر دانشکده، 
اعضای شورای دانشکده می باشند که به فراخور هر موضوع که نیاز به تشکیل هسته اتاق فکر داشته باشد،از افراد مختلف و کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده نیز دعوت خواهدشد.

اعضای شورای دانشکده

رییس دانشکده : دکترمحمد رضا پیرمرادی
معاونین دانشکده:دکتر مجتبی دهقان، دکتر مهرداد کاظم زاده عطوفی، دکتر محسن روشن پژوه، دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی

رئیس درمانگاه تخصصی اعتیاد: دکتر محمد باقر صابری زفرقندی 

Template settings