مسئول کارگزینی: 
شماره تلفن:02166551651

کارگزین: پروین بیات   
شماره تلفن:02163471305


کارگزین و رابط رفاهی : ام البنین شعبانی  
شماره تلفن :02163471262  


انجام امور اداری-امور رفاهی اعضاء هیأت علمی(رسمی، پیمانی، ضریب K) و کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی یا ضریب K درمانی)

 

Template settings