اعضای هیئت علمی


 
عضو هیات علمی :دکتر سیده صالحه مرتضوی  

  رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :mortazavi.ss@iums.ac.ir

         salehe.mortazavi@gmail.com             

 جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید . 

کارشناسان امور پژوهش

 


مسئول دفتر معاون پژوهشی :سودابه طاهری
 پست الکترونیک :research.tip@iums.ac.ir

کارشناس مسئول پژوهشیار: آقای محمد شمس مهرآبادی
 پست الکترونیک :shamsmm1354@gmail.com
 

 

کارشناس پژوهشی: نغمه منصوری
پست الکترونیک :Mansouri.nv@gmail.com
 

کارشناس پژوهشی: خانم  حمیده تقی زاده

پست الکترونیک :
 

Template settings