الگوگیری   دانلود فایل
یک روان شناس بزگ به نام رابرت لیهی می گوید:
 به مردم نگاه کنید و از مردم یاد بگیرید
همسرداری یک مهارت مهم است و خیلی ها بدون یادگیری ان وارد رابطه ی زناشویی می شوند. در حالی که یادگیری این مهارت مستلزم مطالعه، شرکت در کلاس های اموزشی و درس گرفتن از مردم است.
اینجا روی سخن با شماست که ازدواج کردید و فرصت شرکت در کلاس را ندارید. برای بهبود مهارت همسرداری چه می کنید؟
 بله مطالعه. این یک راه آن است
دیگر چه؟.
درس گرفتن از دیگران
که از مهمترین راههای آن است
به پیرامون خود نگاه کنید افراد موفق را نام ببرید همان هایی که سالهاست زندگی خوبی دارند و خوشبخت هستند.انها می توانند والدین دوستان اشنایان و همسایه ها باشند.
 به نحوه تعامل آنها با همسرشان توجه کنید
اگر آشنا هستید در مورد راز موفقیت شان سئوال کنید
اگر آشنا هستید از انها بخواهید چند توصیه خوب به شما بکنند
بررسی کنید که با انها چه تفاوتی دارید؟
نقاط ضعف و قوت انها چیست؟
نقاط ضعف و قوت شما چیست؟
نکته: یکی از مهترین راهای یادگیری الگوبرداری است از زوج های موفق الگو بگیرید. پس به دور برتان نگاه کنید و افراد موفق را شناسایی کنید و از انها الگو بگیرید.
نکات مهم زوج های موفق را بنویسید

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings