کتاب " مهارتهای روانی-اجتماعی اساسی: راهنمایی برای مقابله کنندگان با کووید-۱۹" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران؛ ترجمه فارسی"مهارتهای روانی-اجتماعی اساسی: راهنمایی برای مقابله کنندگان با کووید-۱۹"، توسط دکتر فاطمه شیرزاد، روانپزشک و استادیار مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ نیوشا اکبری سنه، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریحانه منیری، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه شده است.

برای دریافت فایل PDF کتاب اینجا را کلیک کنید.

برای دسترسی به اصل کتاب می توانید از لینک زیر وارد شوید.
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance-basic-psychosocial-skills-guide-covid-۱۹-responders
 

Template settings