اهداف
این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:  توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum planning & development)، ارزشیابی (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)، توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان (faculty & staff development)، استعدادهای درخشان (talented student)، آموزش پاسخگو(accountable education)، آموزش مجازی(virtual education)،جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری و جشنواره دکتر وثوق، کمیته مشورتی دانشجویی و شبکه آموزش.
 

 
چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشکده و با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش رشته های مرتبط با سلامت روان مطرح باشد.


 
رسالت
دفتر توسعه آموزش دانشکده ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده اساتید را یاری نماید و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق حرفه ای و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حا ل و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.
 
 

 

Template settings