برنامه درمانگاه روانشناسی و گفتار درمانی شیفت صبح

تلفن های پذیرش جهت تعیین نوبت:  02166551515-02166551616

 

نام درمانگر

تخصص

روز ویزیت درمانگاه

ساعت ویزیت

دکتر مهدی امینی

روانشناس بالینی

یکشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

دکتر مژگان لطفی

روانشناس بالینی

یکشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

آقای حمید فرزادی

روانشناس بالینی

شنبه تا چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

خانم مریم علی محمدی

روانشناس بالینی

شنبه تا چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

 خانم المیرا نیک بنیان

روانشناس بالینی

شنبه تا چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

خانم معصومه بیات

گفتاردرمان

شنبه تا چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

خانم عصمت بیات

روانشناس بالینی

چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

دکتر شهربانو قهاری

روانشناس بالینی

شنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

روانشناس بالینی

یکشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

دکتر غزاله زرگری نژاد

روانشناس بالینی

شنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

خانم سهیلا بلال حبشی

روانشناس بالینی

 

شنبه تا چهارشنبه

هماهنگی با پذیرش درمانگاه

Template settings