مسئول هسته:  :دکتر مجتبی حبیبی
رتبه علمی :
پست الکترونیک : Habibi.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .
ابلاغ
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۳۶
دستیار : دکتر مهسا زارعی
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
zareii.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۸
کتابچه

فعالیتها


Template settings