مسئول هسته:  :دکتر میترا حکیم شوشتری  
رتبه علمی :
پست الکترونیک :
hakimshooshtari.m@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 ابلاغ
شماره تماس:۶۶۵۵۱۵۱۵-۶۶۵۵۱۶۱۶

 

دستیار : دکتر اسما عاقبتی
  رتبه علمی :
پست الکترونیک :  
Aghebati.a@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:کتابچه هسته توسعه مهارتهای فرزندپروری

 

فعالیتها

 

 
Template settings