فرمففرم پروپوزال طرح پژوهشی ترجمان و تبادل دانشرم پروپ

فرم پروپوزال طرح پژوهشی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

 ابزار خودارزیابی ترجمه دانش ویژه سازمان های پژوهشی

"دریافت فایل"

شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی

"دریافت فایل"

مراحل تولید و انتقال پیام

"دریافت فایل"

ارسال پیام به پایگاه نتایج پژوهش ها

"دریافت فایل"

ضرورت ترجمان دانش

"دریافت فایل"

مفاهیم اصلی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

مدلهای انتقال دانش

"دریافت فایل"

شناسایی ذینفعان/ مخاطبین

"دریافت فایل"
 

 وزال طرح پژوهشی ترجمان و تبادل دانش پروپوزال طرح پ

فرم پروپوزال طرح پژوهشی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

 ابزار خودارزیابی ترجمه دانش ویژه سازمان های پژوهشی

"دریافت فایل"

شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی

"دریافت فایل"

مراحل تولید و انتقال پیام

"دریافت فایل"

ارسال پیام به پایگاه نتایج پژوهش ها

"دریافت فایل"

ضرورت ترجمان دانش

"دریافت فایل"

مفاهیم اصلی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

مدلهای انتقال دانش

"دریافت فایل"

شناسایی ذینفعان/ مخاطبین

"دریافت فایل"
 

 
 
ژوهشی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

 ابزار خودارزیابی ترجمه دانش ویژه سازمان های پژوهشی

"دریافت فایل"

شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی

"دریافت فایل"

مراحل تولید و انتقال پیام

"دریافت فایل"

ارسال پیام به پایگاه نتایج پژوهش ها

"دریافت فایل"

ضرورت ترجمان دانش

"دریافت فایل"

مفاهیم اصلی ترجمان و تبادل دانش

"دریافت فایل"

مدلهای انتقال دانش

"دریافت فایل"

شناسایی ذینفعان/ مخاطبین

"دریافت فایل"
 

 
 
Template settings