رفع کدورت     دانلود فایل
پیامبر اسلام: با هدیه دادن  کدورت های بین خود و دوستان تان را رفع کنید.
برای زوج زیاد پیش می آید که از هم دلخور شونددلخوری ها و رنجش ها ممکن است بر سرمسایل جزیی و یا مهم رخ دهند.اگر به اشتباهات خود پی ببرید کمتر افراد پیرامون خود را ناراحت می کنید. اما اگر این اتفاق افتاد با چند کار ساده می توانید کدورت ها را رفع کنید
به اشتباه خود اعتراف کنید
طلب بخشش کنید
هدیه بخرید
قول دهید که رفتار اشتباه را تکرار نمی کنید
ابراز علاقه کنید. بگویید:
"با وجودی که گاهی بد عمل می کنم ولی با تمام وجود دوستت دارم"
اگر همسرتان شما را رنجاند .سخت نگیرید او را ببخشید چون ممکنه این اتفاق برای شما هم بیفتد
عذرخواهی او را قبول کنید
هدیه اش را بپذیرید
و به او نشان دهید که دوستش دارید

دکتر شهربانو قهاری- روانشناس، گروه سلامت روان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

Template settings