دکترمحمدرضا پیرمرادی   
ریاست و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :Pirmoradi.mr@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 
 
 

 
دکتر بنفشه غرایی
عضو
 هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :Ghrraee.b@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 

 
 
 
  دکتر احمد عاشوری
مدیر گروه روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ashouri.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 
 
 

  دکتر محمود دهقانی
 عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  
Dehghani.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .
شماره تماس: 
 
 
 
 
  دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان 
رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Fathalilavasani.f@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:
 
 
 

  دکتر کمیل زاهدی تجریشی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Zahedi.komeil@gmail.com

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:  
دکتر غزاله زرگری نژاد
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
 رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : zargarinejad.gh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

  دکتر فاطمه ویسی: دکترای روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی :
پست الکترونیک: veisy.fateme@gmail.com
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Template settings