دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 (مدیرگروه روانشناسی سلامت وعضو هیات علمی دانشکده)
رتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک :Atefvahid.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:


 

دکتر مهدی نصر اصفهانی
(عضو هیات علمی)
پست الکترونیک :
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 

 

دکتر مجتبی حبیبی

(عضو هیات علمی دانشکده)

رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک : Habibi.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس: 

 دکتر مجتبی دهقان
(عضو هیات علمی دانشکده)
 پست الکترونیک :mojtaba66dehqan@gmail.com
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 

 
Template settings