دکتر محمد رضا پیرمرادی 
رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان

رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 
 
 
 
 
دکتر نادره معماریان
مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :memaryan@niums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .
شماره تماس:   


 
دکتر شهربانو قهاری
معاون پژوهشی گروه سلامت روان
رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ghahhari.sh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه EN
  اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:  
 
 
 
 
 دکتر مژگان لطفی   
معاون آموزشی گروه سلامت روان
رتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک :Lotfi.mo@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 
 

 
 
Template settings