وظایف و فعالیت های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده
اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 1.   ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.
 2. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .
 3. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 4. پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .
 6. پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.
 7.  توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.
 8.   نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.
 9.  توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
 10. نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.
 12. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.
تبصره ۱ : از نظر ساختاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.
تبصره ۲: وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های لازم ، توسط مراکز مطالعات  دانشگاهها و وظایف واحدهای توسعه بیمارستان های آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی انجام خواهد شد .
تبصره۳ :مدیر دفتر توســعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات، توسط رئیس دانشکده منصوب می گردد.
این آئین نامه با ۳ ماده و ۶ تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه ها و دستورالعمل های قبلی خواهد بود.                    
 
Template settings