شرح وظایف رئیس اداره آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

 1.   دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق.
 2.   ارجاع کلیه مکاتبات و مراسلات به واحدهای مختلف اداره آموزش.
 3.   تائید نامه ها و فرم های تایپ شده.
 4.   شرکت در جلسات اداری در راستای مسائل همکاران و امور اداری.
 5.   پاسخ به موارد ارجاعی از سوی مسئولین دانشکده.
 6.   ملاقات با همکاران و راهنمائی آنان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و مشکلات دانشجویان.
 7.   نظارت بر کلیه وظایف کارشناسان و کارکنان اداره آموزش.
 8.   ارزشیابی کارشناسان و کارکنان اداره آموزش.
 9.   تشکیل جلسات با همکاران جهت تبادل نظر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات.
 10.    نظارت برحسن انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال.
 11.    همکاری بادفاتر برنامه ریزی دروس نظری و بالینی درمورد تنظیم برنامه های هفتگی وکارآموزی ها.
 12.    نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم.
 13.    دریافت گزارشات پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول هر نیمسال و بررسی و اقدام لازم.
 14.    نظارت بر حسن انجام امور فارغ التحصیلان.
 15.    بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل.
 16.    کنترل و امضاء گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان.
 17.    تائید کلیه مکاتبات، فرم های متقاضیان.
 18.    برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و تحصیلات تکمیلی.
 19.    برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی.
 20.    برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات، تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشکده.
 21.    برقراری ارتباط مستقیم با معاون آموزشی دانشکده در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان.
 22.    پذیرش دانشجویان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و درخواست های امور آموزشی آنان.
 23.    شرکت در جلسات شوراهای آموزشی، اساتید مشاور و اساتید مشاور طرح شاهد، تشویق و ....
 24.    شرکت در جلسات اعلام شده در دانشگاه.
 25.    نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های آموزشی.
 26.    انجام مکاتبات و پیگیری در زمینه درخواست گروه ها برای ایجاد رشته یا گروه های جدید.
 27.    ارسال فرم های اعلام ظرفیت گروه ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی گروه ها و تطابق با آئین‌نامه‌های مصوب موجود.
 28.    تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه اداره خدمات آموزشی به مراجع ذیربط.
 29.    نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده بر اساس تقویم دانشگاهی.
 30.     رسیدگی به مشکلات دانشجویان در تمامی مقاطع و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاون آموزشی دانشکده.
 31. کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوطه.
 32.    پیگیری و رسیدگی به درخواست‌ها و نیازهای واحدهای حوزه معاونت آموزشی.
 33.    ارائه آمار وگزارش عملکردها.
 34.    انجام سایر امور محوله در حیطه آموزش از سوی مقام مافوق.
Template settings