شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 

 1. -       ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به واحد های ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن .
 2. -       تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
 3. -       ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر .
 4. -       پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشکده.
 5. -       نظارت بر واحد های وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 6. -       برنامه ریزی ، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشکده.
 7. -       همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشکده.
 8. -       اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها ، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ؛ منطبق بر قوانین ، مصوبات ، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.
 9. -       برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحد های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای  وابسته  و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 10. -   پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضاء هیات علمی.
 11. -   اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت.
 12. -   برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 13. -   برنامه ریزی آموزشی دانشکده در راستای سند چشم انداز، نقشه جامعه علمی و آمایش سرزمین ،
 14. -   اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی.
 15. -   ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کار آمدی اعضای هیات علمی  دانشکده ، غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد  لازم به وزارتین حسب مورد .
 16. -   برنامه ریزی برای ارتقاء مهارتهای علمی- تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
 17. -   نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشکده با هماهنگی وزارت متبوع.

18-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده.

 

 

 

                                                               

                                               

 

Template settings