شرح وظایف کارشناس قطب  دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

1.    دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق.

2.   انجام مکاتبات و امور اداری قطب.

3.  پیگیری های لازم درخصوص تدوین برنامه راهبردی.

4.  پیگیری های لازم درخصوص تدوین برنامه های عملیاتی واحدها.

5.  پایش برنامه های عملیاتی واحدها.

6.  انجام سایر امور محوله در حیطه مربوطه از سوی مقام مافوق.

 

Template settings