مسئول هسته:  :دکتر مهدی امینی
رتبه علمی :
پست الکترونیک :amini.mh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .

ابلاغ

شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۱۴دستیار :دکتر سید عباس متولیان
رتبه علمی :
پست الکترونیک :motevalian.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .

 
کتابچه هسته عوامل انسانی و تصادفات

 

فعالیتها

 

 

 

 

 

 

 

Template settings