ریاست                                https://tip.iums.ac.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

معاونت آموزشی و اعضا             https://tip.iums.ac.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-

 

معاونت پژوهش و اعضا    https://tip.iums.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4 

 

خدمات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 

 

درمانگاه روانشناسی     https://tip.iums.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

 

 

درمانگاه روانپزشکی       https://tip.iums.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

 

 

حافظه                  https://tip.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87

 

 

درمانگاه اعتیاد             https://tip.iums.ac.ir/-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-(MMT)

 

کلینیک ویژه    https://tip.iums.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1

 

 

نوبت دهی             https://tip.iums.ac.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C

 

 

 

ارتباط باما

 

https://tip.iums.ac.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7

 

نظرسنجی

 

https://tip.iums.ac.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

 

 

Template settings