متون آموزشی سازمان جهانی بهداشت توسط دفتر مرکز همکاری های دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ترجمه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران؛ متون آموزشی سازمان جهانی بهداشت توسط کسانی که با دفتر مرکز همکاری های دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان همکاری دارند، با آرم دانشکده ترجمه و در سایت سازمان جهانی بهداشت به آدرس های زیر قرار گرفته و در دسترس عموم است.

https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۴۳۵۰۲

https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۶۶۸۰۱

https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۴۳۴۸۷

https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۴۴۱۷۵


کتاب "پیشگیری از خودکشی، مرجعی برای اصحاب رسانه" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران؛ این کتاب توسط آیدا قائم مقام فراهانی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و همکار جمعیت پیشگیری از خودکشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ترجمه شده و بر اساس مجوز CC BY-NC-SA ۳.۰ تهیه شده است.
این ترجمه توسط سازمان جهانی بهداشت انجام نشده و این سازمان هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت محتوا و صحت مطالب این ترجمه به عهده ندارد.
نسخه اصلی انگلیسی با عنوان و مشخصات زیر، نسخه معتبر و قابل استناد خواهد بود:
Preventing suicide: a resource for media professionals: update ۲۰۱۷. Geneva: World Health Organzation; ۲۰۱۷(WHO/MSD/MER/۱۷.۵). Licence: CC BY-NC-SA ۳.۰ IGO.
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_۲۰۱۷/en/
https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۲۵۸۸۱۴

با کلیک بر لینک زیر فایل کتاب در سایت سازمان جهانی بهداشت در دسترس است:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/۱۰۶۶۵/۲۵۸۸۱۴/WHO-MSD-MER-۱۷.۵-per.pdf?sequence=۲۸&isAllowed=y
فایل PDF کتاب


کتاب "درمان بین فردی گروهی برای افسردگی" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران؛ سازمان بهداشت جهانی مجوز ترجمه و نشر نسخه فارسی این متن را به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران که تنها مسئول حفظ کیفیت و وفاداری ترجمه به فارسی است، اعطا کرده است.
ترجمه کتاب توسط دکتر سعیده شیردل، روانپزشک؛ نافعه رسولی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛ آیدا قائم مقام، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛ مصلح میرزایی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛ سارا نورآیین، پزشک و محقق، دکتر مرجان فتحی، دکتری روانشناسی سلامت، مترجم و ویراستار ادبی و علمی انجام شده است.
این کتاب با همکاری مرکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت، در بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه شده است.

نسخه اصل کتاب به زبان انگلیسی با عنوان زیر توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۶  منتشر شده است:
GROUP INTERPERSONAL THERAPY (IPT) FOR DEPRESSION

با کلیک بر لینک زیر فایل کتاب در سایت سازمان جهانی بهداشت در دسترس است:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/۱۰۶۶۵/۲۵۰۲۱۹/WHO-MSD-MER-۱۶.۴-per.pdf?sequence=۳۲&isAllowed=y
فایل PDF کتاب

 
Template settings