شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف رئیس اداره آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس  قطب دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

 

 

سرکار خانم دکتر بنفشه غرایی
معاون آموزشی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :
Ghrraee.b@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۶۶ 021                      
     اعضا

 
 


سرکار خانم مهستی حق شناس
 رئیس اداره آموزش  
Haghshenas.m@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲42 021
 سرکار خانم فرنوش دارابی
کارشناس اداره آموزش
Darabi.f@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۵ 021
سرکار خانم زهرا خدادادی
کارشناس معاونت آموزشی
Khodadadi.za@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۵ 021
سرکار خانم ندا عبداله رضایی
  کارشناس اداره آموزش و گروههای آموزشی اعتیاد و روانپزشکی جامعه نگر
Abdolahrezaee.n@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۹۹ 021
سرکار خانم مریم مهربانی
کارشناس گروه روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت و سلامت روان
Mehrabani.ma@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۵ 021
جناب آقای سید حسین سید محمدی
مسئول سمعی و بصری
Seyedmohammadi.h@iums.ac.ir
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۴۴ 021
سرکار خانم دکتر مریم شهابی
کارشناس دفتر مطالعات وتوسعه آموزش
Shahabi.ma@iums.ac.ir
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۳۵ 021
شماره تماس  مستقیم: ۶۶۵۵۱۶۶۸ 021


 
   
Template settings