رئیس مرکز:دکتر محمد رضا پیرمرادی 

رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
 شماره تماس :۶۳۴۷۱265 021


 
عضو مرکز :دکتر محمود دهقانی            

  پست الکترونیک : dehghani.m@iums.ac.ir
 شماره تماس :۶۳۴۷۱۳۰۶ 021کارشناس مرکز: ناهید دیناروند

پست الکترونیک:Nahid.dinarvand@gmail.com

شماره تماس: 63471268 021 

Template settings