رئیس مرکز:دکتر محمد رضا پیرمرادی 
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
 عضو مرکز: دکتر سحر عشرتی 
رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک: eshrati.s@gmail.com
  
 
کارشناس مرکز: خانم فریبا بیغمی

پست الکترونیک:


 

Template settings