سرپرست مرکز رشد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

 

کارشناس مرکز رشد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

سرکارخانم حمیده تقی‌زاده

شماره تماس: 63471209

آدرس پست الکترونیک: tsh530240@gmail.com

 

لینک مرکز رشد قمر دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:

https://sbsmh.iums.ac.ir/مرکز رشد اقماری فناوری سلامت

 

Template settings