دفتر توسعه آموزش دانشکده  Educational Development Office(EDO)

 دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان  (EDO) مسئول نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی  و اجرای برنامه هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش بوده و در راستای سیاست های کلی معاونت آموزشی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) عمل کرده و عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.


 
ریاست دانشکده :جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .
معاون آموزشی: دکتر بنفشه غرایی
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :Ghrraee.b@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:


دکتر سحر عشرتی: مسئول کمیته بین المللی سازی
رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک : : eshrati.s@iums.ac.ir  

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

  شماره تماس: 
 
 دکتر محمد کاظم عاطف وحید:مسئول محترم بسته اخلاق حرفه ای
 رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :Atefvahid.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:


دکترصابری زفرقندی: مسئول محترم بسته آمایش،توسعه زیر ساخت های آموزشی و توانمند سازی
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :saberi.mb@iums.ac.ir   
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس:


   
 


   دکتر احمد عاشوری:مدیر دفتر توسعه، مدیر گروه روانشناسی بالینی
  رتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک :  Ashouri.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس: 
 
 
 

دکترصابری زفرقندی: مسئول محترم مجازی سازی و آموزش پاسخگو
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :saberi.mb@iums.ac.ir   
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس:
 
 دکتر مهدی امینی:مسئول محترم اساتید مشاور و مسئول اعتباربخشی  
پست الکترونیک :amini.mh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس: 
 

 

دکتر پویا فرخ­ نژاد:مسئول دانش پژوهی
رتبه علمی:استادیار
                
 پست الکترونیک :  farokhnezhad.p@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:
 


 پروشا مرادی:دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی و دبیر کمیته دانشجویی

 

 

 

 

 

Template settings