دفتر توسعه آموزش دانشکده ( Educational Development Office: EDO)

 دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان  (Educational Development Office: EDO)  مسئول نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی  و اجرای برنامه هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش بوده و در راستای سیاست های کلی معاونت آموزشی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) عمل کرده و عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.


 
ریاست دانشکده :جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی
  رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .
معاون آموزشی: دکتر بنفشه غرایی
رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :Ghrraee.b@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:021۶۳۴۷۱۲۶۶

 


دکتر سید کاظم ملکوتی: مسئول محترم بسته بین المللی سازی
رتبه علمی:استاد
مدیر گروه سالمند شناسی
پست الکترونیک :malakouti.k@iums.ac.ir

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید 

شماره تماس:021۶۳۴۷۱۳۵۹
 دکتر محمد کاظم عاطف وحید:مسئول محترم بسته اخلاق حرفه ای
 رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :Atefvahid.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:021۶۳۴۷۱۲۹۶

 


دکترصابری زفرقندی: مسئول محترم بسته آمایش،توسعه زیر ساخت های آموزشی و توانمند سازی
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :saberi.mb@iums.ac.ir   
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس:021۶۳۴۷۱۳۱۶


 

  

 دکتر عباس رمضانی فرانی:مسئول محترم بسته نسل سوم و مجازی سازی

  رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :ramezanifarani.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس

 

 


   دکتر احمد عاشوری:مدیر دفتر توسعه

  رتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک :  Ashouri.a@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۲۳۶


 دکتر رضا آرزومندان: مسئول محترم بسته پژوهش در آموزش

پست الکترونیک :arezoomandna@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
 شماره تماس:021۶۳۴۷۱۲۰۶


 

دکتر مهدی امینی:مسئول محترم بسته ارزیابی و اعتباربخشی
پست الکترونیک :amini.mh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۳۱۳

 

 دکتر بهین آرامی نیا:مسئول محترم بسته اساتید مشاور
رتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک :Araminia.b@iums.ac.ir
شماره تماس:021۶۳۴۷۱۳۶۰

سرکار خانم دکتر مریم شهابی
کارشناس دفتر مطالعات وتوسعه آموزش،ارزشیابی و مسئول برنامه ریزی آموزشی
Shahabi.ma@iums.ac.ir
شماره تماس: 021۶۳۴۷۱۲۳۵  
شماره تماس  مستقیم: 021۶۶۵۵۱۶۶۸


دکتر پویا فرخ­ نژاد:مسئول دانش پژوهی
رتبه علمی:استادیار
                
 پست الکترونیک :  farokhnezhad.p@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:
021۶۳۴۷۱۳۵۲


 
 


پروشا مرادی: دبیر کمیته دانشجویی

 

 

 

 

 

Template settings