یکی از رسالت‌های دانشگاه نسل نو، توسعه پژوهش و تقویت محورهای پژوهش به منظور رفع نیازهای جامعه است. از این رو فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان نهادی پویا در مسیر پیشبرد همین هدف می‌باشد. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده زیرنظر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فعالیت نموده و هدف آن ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی، اعتلای علمی و پژوهشی و توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران دانشکده می‌باشد. بدین‌منظور کمیته تحقیقات دانشجویی ضمن حمایت از طرح‌های پژوهشی و تقویت روحیه پژوهشگری، دانشجویان را برای آینده شغلی و ایفای رسالت اجتماعی آنها آماده‌ می‌نماید.

آدرس الکترونیکی: tsh530240@gmail.com

تلفن:63471209-021

 

Template settings