مسئول هسته: :دکتر شهربانو قهاری
 رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ghahhari.sh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .

ابلاغ 
 کتابچه هسته خشونت

 

فعالیتها

 

Template settings