دکتر سید کاظم ملکوتی/متخصص روانپزشکی-فلوشیپ روانپزشکی سالمندی
رتبه علمی:استاد
مدیر گروه سالمند شناسی

سامانه علم سنجی
رزومه

پست الکترونیک:   malakouti.k@iums.ac.ir 

شماره تماس: 
 
 
 


 

دکتر پویا فرخ­ نژاد افشار/ دکتری سالمندشناسی 
رتبه علمی: استادیار           

معاون پژوهشی گروه سالمند شناسی  

سامانه علم سنجی

رزومه 

پست الکترونیک:  farokhnezhad.p@iums.ac.ir
شماره تماس: 


 

 

دکتر معصومه بیات/ دکتری تخصصی علوم اعصاب

رتبه علمی: استادیار           

عضو هیات علمی گروه سالمندشناسی

سامانه علم سنجی

رزومه 

پست الکترونیک:  bayat.mas@iums.ac.ir
شماره تماس: 

 

 

دکتر راضیه السادات حسینی/دکتری تخصصی سالمندشناسی

رتبه علمی: استادیار

عضو هیات علمی گروه سالمندشناسی

سامانه علم سنجی

رزومه

   ra.hosseinv@yahoo.com

شماره تماس 

  


 

 
Template settings