کلینیک حافظه راه اندازی شد. 

سنجش شناخت با انجام آزمونهای روانشناختی
تشخیص و درمان آلزایمر و سایر انواع دمانس


پذیرش : روزهای یکشنبه ساعت ۱۰الی ۱۲

خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)- طبقه همکف
۶۶۵۵۱۶۱۶-۶۶۵۵۱۵۱۵  
 


                                           الگوریتم ویزیت سالمندان در کلینیک حافظه 

اعضا:


 دکتر سید کاظم ملکوتی
فلوشیپ روانپزشکی سالمندان 
 malakouti.k@iums.ac.ir   

 
دکتر محمد رضا پیرمرادی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی 
pirmoradi.mr@iums.ac.ir 

  دکتر مریم نیک صولت
  متخصص طب سالمندی
 
سهیلا  بلال حبشی
روانشناس بالینی
 balalhabashi.so@iums.ac.ir

  

آزمونهای کلینیک حافظه و توانبخشی شناختی:


آزمون های غربالگری

Geriatric Depression Scale (GDS)
 

The Abbreviated Mental Test score (AMTs)

 

Memory Impairment Screen (MIS)

-Six-item Cognitive Impairment Test (۶-CIT)
 
 

ADL
IADL

آزمون های تخصصی

Wechsler Memory Scale (WMS)
Rey Auditory Verbal Learning Test (AVLT)
Tower of London test (ToL)
Simple Stroop test
Semantic Stroop test
Rey Osterrieth Complex Figure (ROCF)
The Corsi Block-Tapping Test (CBT)
Token test (TT)
The Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
Symbol digit modality task
Letter digit modality task
Trail Making T ask A, B (TMT)
Boston Naming Test (BNT)
The Benton Visual Retention Test (BVRT)
Bender-Gestalt Test
Working Memory Test (PASAT)
Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-۲)
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
Kohs Block Design Test
Smell test


   

توانبخشی شناختی
Cognitive Rehabilitation
کلینیک حافظه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)  علاوه برارزیابی شناختی و حافظه در افراد سالمند و کسانی که دچار اسیب های مغزی شده اند، خدمات توانبخشی شناختی  را به بیماران زیر ارایه می نماید:
۱.     CVA
۲.    TBI
۳.    سالمندان با اختلال شناختی MCI
۴.    دانش آموزان و دانشجویان با مشکل یادگیری

 

این مرکزبااستفاده ازنرم افزارcognitive rehabilitation) RehaCom   (computer-based  در حوزه های زیرتوانبخشی شناختی را ارایه می نماید:
Attention  Training Modules
   Alertness
    Reaction behavior
    Responsiveness
    Sustained attention
   Spatial operation
    Attention and concentration
    Divided attention
    Visuo-constructional ability
    Visual field
  Vigilance
  Memory Training Modules
    Working memory
    Memory strategy training
  Topological memory
   Physiognomic memory
   Memory of words
    Figural memory
 Verbal memory
  Executive Function Training Modules:
   Shopping
   Plan a vocation
  Logical reasoning
 Calculation
     Visual Field Training Modules
   Saccadic training
    Exploration
    Restoration training
     Visuo-motor ability
  Visuo-motor training

خیابان ستار خان – خیابان نیایش – خیابان منصوری – جنب بیمارستان حضرت رسول (ص) – دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - کلینیک حافظه  
 تلفن تماس: ۶۶۵۵۱۶۱۶ – ۶۶۵۵۱۵۱۵
 روزهای یک شنبه ساعت ۱۳-۹
Template settings