رئیس دانشکده :جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی

  رتبه علمی : دانشیار
  پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
 جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید 

شماره تماس: 

اعضا

 مسئول دفتر:سرکار خانم زهرا خلج             
کارشناس روانشناسی بالینی
پست الکترونیک :zhr_khalaj@yahoo.com
 شماره تماس :
 
 
 
 
WHOcc سازمان جهانی بهداشت
 
 
 
رئیس مرکز: جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی 
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
 عضو مرکز: سرکار خانم دکتر سحر عشرتی 
رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک: eshrati.s@gmail.com
  
 

 

کارشناس مرکز: سرکار خانم فریبا بیغمی

پست الکترونیک:

 

 

 

دبیرخانه قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 

 


 

 رئیس قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

جناب آقای دکتر محمد رضا پیرمرادی 

  رتبه علمی : دانشیار
  پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 کارشناس دبیرخانه قطب علمی
 
سرکار خانم ناهید دیناروند
 پست الکترونیک :
 
 
 

روابط عمومی

 

کارشناس مسئول روابط عمومی: سرکار خانم  مطهره نقی‌بیرانوند
پست الکترونیک واحد: ertebat.tip@iums.ac.ir

 

رابطین روابط عمومی:

 

سرکار خانم زهره صریحی آراسته: 

پست الکترونیکی: zizisarehe@yahoo.cim

 

سرکار خانم مینا محسن نیا : 

پست الکترونیکی: kh.mohsennia@gmail.com

 

سرکار خانم زهره راخ: 

پست الکترونیکی:  rakh.z@iums.ac.ir

 

سرکار خانم سوسن مقدس محرابی: 

پست الکترونیکی:  moghaddasmehrabi@gmail.com

 

سرکارخانم  مهری محمودی تبار

 

 

   فناوری و اطلاعات                                                         

 

 


  


کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات : مهندس زهره حیدری    
پست الکترونیک:heidari.zo@iums.ac.ir
شماره تماس:  

اعضاکارشناس واحد فناوری اطلاعات: مهندس غلامرضا بابائی
پست الکترونیک: babaei.gr@iums.ac.ir
شماره تماس:

 

معاونت آموزشی


 جناب آقای دکتر مجتبی دهقان
سرپرست معاونت آموزشی
 پست الکترونیک :mojtaba66dehqan@gmail.com
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 

اعضا


 سرکار خانم فرنوش دارابی
سرپرست اداره آموزش
پست الکترونیک: Darabi.f@iums.ac.ir
شماره تماس: 
 
 
 
 

سرکار خانم فاطمه اخلاقی زاده

شماره تماس: سرکار خانم الهام رشیدی

شماره تماس: 

 

سرکار خانم مهری محمودی تبار
شماره تماس: 
 
 


جناب آقای سید حسین سید محمدی
مسئول سمعی و بصری
Seyedmohammadi.h@iums.ac.ir
شماره تماس:
 
 
معاونت پژوهشی
 
 
 
 
جناب آقای دکتر محسن روشن پژوه
معاون پژوهشی

رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک :roshanpajouh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 
اعضا
 
سرکار خانم دکتر سیده صالحه مرتضوی  
رئیس اداره پژوهش

  رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :mortazavi.ss@iums.ac.ir

         salehe.mortazavi@gmail.com             

 جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 


سرکار خانم سودابه طاهری

مسئول دفتر معاون پژوهشی 
 پست الکترونیک :research.tip@iums.ac.ir
شماره تماس :کارشناس مسئول پژوهشیار: جناب آقای محمد شمس مهرآبادی
 پست الکترونیک :shamsmm1354@gmail.com
 شماره تماس :

 

کارشناس پژوهشی: سرکار خانم نغمه منصوری
پست الکترونیک :Mansouri.nv@gmail.com
شماره تماس :

 

کارشناس پژوهشی: سرکار خانم خانم  حمیده تقی زاده

پست الکترونیک :
شماره تماس:

 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

معاون دانشجویی فرهنگی :دکتر مهرداد کاظم زاده عطوفی
  رتبه علمی : استادیار
  پست الکترونیک :atoofi.miums.ac.i

شماره تماس: 

 

 

 

 

مسئول دفتر:
سرکار خانم سمیرا محمدتقی پور        
پست الکترونیک: farhangi.tip@iums.ac.ir

 

واحد امور فرهنگی

کارشناس
سرکار خانم سوسن مقدس محرابی
پست الکترونیک: farhangi.tip@iums.ac.ir
 
واحد امور دانشجوئی

کارشناس
سرکار خانم فرزانه توپچی نژاد
پست الکترونیک: farhangi.tip@iums.ac.ir

 

 

معاونت اداری مالی

 

 
معاون اداری مالی :دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی

 تخصص : پزشکی عمومی
پست الکترونیک :ghazaeipour.f@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .
شماره تماس : 

اعضا

 
رئیس امور مالی: سارا تورانی
شماره تماس:  
پست الکترونیک: Hesabdari.tip@iums.ac.ir
 
زهرا خیر آبادی : حسابدار
شماره تماس: 

مریم نوروزی : کارشناس امور بیمه  
شماره تماس: 

خانم آناهیتا کریمی : صندوقدار    
  شماره تماس:
 مسئول امین اموال: مریم طهماسبی
شماره تماس:  

کارگزینی


کارگزین: پروین بیات   
شماره تلفن:


کارگزین و رابط رفاهی : ام البنین شعبانی  
شماره تلفن :

 

دبیرخانه

 

مسئول دبیرخانه: مجیدجهانی
شماره تماس: 
شماره فاکس: 
ایمیل :   jahani۱۳۵۹@gmail.com
 
 
انبار
 


مسئول انبار : مسلم نوری
شماره تماس: 
 

 

واحد قراردادها

 

 
مسئول قراردادها: اقبال بنار  
تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادهای اجرایی و
پیگیری کلیه قراردادها تا نهایی شدن
مسئول خدمات : اقبال بنار  
شماره تماس: 
 
کارپردازی
 
مسئول کارپردازی:محمدرضا تفرشی 
شماره تماس: 
فاکس:
 
mrktafreshi@gmail.com

 

کتابخانه


 دکتر پویا فرخ­ نژاد افشار/ دکتری سالمندشناسی 

رتبه علمی: استادیار           

معاون پژوهشی گروه سالمند شناسی  

پست الکترونیک:  farokhnezhad.p@iums.ac.ir
شماره تماس: 

اعضا

 

 

مسئول کتابخانه و بخش امانت:سرکار خانم نرگس علیرضایی 

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

تلفن: 
پست الکترونیک:sahar.alirezaee@gmail.com

 

 

مسئول خدمات فنی، مرجع و وب سایت کتابخانه:سرکار خانم فریبا بیغمی

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

تلفن: 

 پست الکترونیک:fariba.bighami@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه تخصصی

ریاست درمانگاه :دکتر محمد باقر صابری زفرقندی
 رتبه علمی :دانشیار
پست الکترونیک :saberi.mb@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:

اعضا

مدیریت درمانگاه
 کارشناس مددکاری

خانم مینا محسن نیا
شماره تماس: 

  

 

خانم آناهیتا کریمی


شماره تماس:
 

خانم کاظمی
شماره تماس:


آقای سلطانی
شماره تماس:

 

 

 

 

Template settings