دکترصابری زفرقندی: ( روانپزشک)
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
رتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک :saberi.mb@iums.ac.ir   

جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

  شماره تماس: دکتر محسن روشن پژوه: (روانپزشک)
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک :roshanpajouh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس: 
دکتر مهدی امینی:(دکتری روانشناس بالینی)
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک :amini.mh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .
  شماره تماس:


دکتر سحر عشرتی: ( مطالعات اعتیاد)
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک : : eshrati.s@iums.ac.ir  
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
  شماره تماس: 
Template settings