مسئول کارگزینی 


کارگزین: پروین بیات   


کارگزین و رابط رفاهی : ام البنین شعبانی  انجام امور اداری-امور رفاهی اعضاء هیأت علمی(رسمی، پیمانی، ضریب K) و کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی یا ضریب K درمانی)

 

Template settings