درمانگاه روانشناسی بالینی(غیر دارویی) بزرگسالان و کودک و نوجوان
خاص مراجعین ارجاع شده توسط روانپزشکان مرکز
مراجعه کنندگان درمانگاه در صورت ارجاع روانپزشکی برای روان درمان انفرادی،  زوج درمانی،  خانواده درمانی  مددکاری اجتماعی و آزمونهای روانشناختی جهت تنظیم وقت به قسمت پذیرش معرفی می شوند. پس از بررسی و تنطیم وقت و تماس با مراجعین و هماهنگی جهت حضور در جلسه،  روانشناس مذکور به درمان مراجعین می پردازند و کلیه مراحل درمانی در پرونده بیماران ثبت می گردد. لازم  به توضیح است نحوه تنظیم وقت از طریق پذیریش درمانگاه صورت می پذیرد.

 

روانشناسان درمانگاه
  حمید فرزادی
روانشناس بالینی 
 


مریم علی محمدی
کارشناس امور روانی
 


 المیرا نیک بنیان
کارشناس امور روانی
 


محبوبه بیات
گفتار درمانی  دکتر سید رضا اسحاقی فرهمند

متخصص روانشناسی سلامت
 
 

 
 

خدمات درمانگاه روانشناسی

۱درمان فردی
۲- زوج درمانی
۳گفتاردرمانی
۴- خانواده درمانی
۵- 
مددکاری اجتماعی
۶-آزمونهای روانشناختی

۷-روانشناسی کودک و نوجوان
۸-درمانگاه مراجعین قانونی(پزشک قانونی، دادگاه، راه آهن، دانشگاهها و ...)
 

 

 

 
Template settings