درمانگاه روانشناسی بالینی(غیر دارویی) بزرگسالان و کودک و نوجوان
مراجعه کنندگان درمانگاه در صورت تشخیص متخصصین روانپزشکی و یا روانشناسی بالینی برای روان درمان انفرادی،  زوج درمانی، خانواده درمانی،  مددکاری اجتماعی و آزمونهای روانشناختی ارجاع
می گردنند که  پس از بررسی و تنطیم وقت و تماس با مراجعین و هماهنگی جهت حضور در جلسه، همکاران روانشناس به درمان مراجعین می پردازند و کلیه مراحل درمانی در پرونده بیماران ثبت می گردد. لازم  به توضیح است نحوه تنظیم وقت از طریق پذیریش درمانگاه صورت می پذیرد.
 
 
 

روانشناسان درمانگاه
  حمید فرزادی
روانشناس بالینی 
 


مریم علی محمدی
کارشناس امور روانی
 


 المیرا نیک بنیان
کارشناس امور روانی
 


محبوبه بیات
گفتار درمانی  دکتر سید رضا اسحاقی فرهمند

متخصص روانشناسی سلامت
 
 

 
 

خدمات درمانگاه روانشناسی

۱درمان فردی
۲- زوج درمانی
۳گفتاردرمانی
۴- خانواده درمانی
۵- 
مددکاری اجتماعی
۶-آزمونهای روانشناختی

۷-روانشناسی کودک و نوجوان
۸-درمانگاه مراجعین قانونی(پزشکی قانونی، دادگاه، دانشگاهها و ...)
 

 

 

 
Template settings