رئیس امور مالی: سارا تورانی
شماره تماس:  02163471260
پست الکترونیک: Hesabdari.tip@iums.ac.ir

اعضای امور مالیزهرا خیر آبادی : حسابدار
شماره تماس: 02163471259

 

مریم نوروزی : کارشناس امور بیمه  
شماره تماس: 02163471290خانم آناهیتا کریمی : صندوقدار    
  شماره تماس: 02163471278آقای محمد ندرتی : مسئول امین اموال
شماره تماس:  02163471259

 

 

 

قوانین امور مالی در خصوص دانشجویان دکترا
دانشجویان دکتری مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی باید به امور مالی مراجعه نموده و مدارک مورد نظر ( کپی کارت ملی – کپی شناسنامه - و شماره حساب بانک ملت ) را ارائه نماید.
 کلیه دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل باید جهت تسویه حساب به امور مالی دانشکده مراجعه نماید.
 آن دسته از دانشجویانی که در درمانگاه دانشکده مشغول ویزیت بیماران بوده و مشمول دریافت حق الزحمه می باشند باید مدارک خود را (کپی کارت ملی – کپی شناسنامه  شماره حساب بانک ملت) به امور مالی ارائه نمایند.

Template settings