معاون اداری مالی :دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی

 تخصص : پزشکی عمومی
پست الکترونیک :ghazaeipour.f@iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه اینجا 
را کلیک کنید .
شماره تماس : 

Template settings