آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی

ارزیابی دانشکده و مراکز تحقیقاتی مرتبط از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی

کمک به انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در دانشکده در سیستم پژوهشیار

برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش


 


 

 
Template settings