مسئول دبیرخانه: مجیدجهانی
ایمیل :   jahani۱۳۵۹@gmail.com
شرح وظایف
دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق
دریافت و ثبت نامه های وارده از کلیه موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و واحدهای تحت نظارت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 
ثبت و ارسال به موقع نامه ها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره از واحدهای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
نظارت و همکاری در  تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، دستورات کتبی اداری و دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده و نگهداری یک نسخه از هر کدام در بایگانی دبیرخانه
تهیه گزارشات ادواری و آماری از نامه ها و مراسلات وارده به دبیرخانه و صادره از آن برای مقام مافوق
آشنا بودن با سیستم مکانیزه ثبت، ورود و خروج و صدور نامه ها و مراسلات اداری
محاسبه حضورغیاب کارکنان و اعضاء هیئت علمی به صورت ماهانه و ارائه گزارش ماهانه به معاونت اداری مالی 
Template settings