مسئول دبیرخانه: مجیدجهانی
شماره تماس: 02163471258
شماره فاکس: 02166506853
ایمیل :   jahani۱۳۵۹@gmail.com
 
شرح وظایف

دریافت دستور و برنامه کار از مقام مافوق
دریافت و ثبت نامه های وارده از کلیه موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و واحدهای تحت نظارت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی .

ثبت و ارسال به موقع نامه ها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره از واحدهای دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان.

نظارت و همکاری در  تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، دستورات کتبی اداری و دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده و نگهداری یک نسخه از هر کدام در بایگانی دبیرخانه.

تهیه گزارشات ادواری و آماری از نامه ها و مراسلات وارده به دبیرخانه و صادره از آن برای مقام مافوق.

آشنا بودن با سیستم مکانیزه ثبت، ورود و خروج و صدور نامه ها و مراسلات اداری.

محاسبه حضورغیاب کارکنان و اعضاء هیئت علمی به صورت ماهانه و ارائه گزارش ماهانه به معاونت اداری مالی .

Template settings