مسئول کارپردازی:محمدرضا تفرشی 
mrktafreshi@gmail.com 

 

شرح وظایف اداره تدارکات و کارپردازی

    دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
    استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
    گزینش کالا با نازلترین بها و بالاترین کیفیت
    خرید کالا و تجهیزات پس از تامین اعتبار مالی
    تحویل کالا به انبار
    انجام امور خدماتی و عمرانی از جمله سرویس و تعمیرات
    تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوطه
    تهیه و تنظیم اسناد مالی و تحویل به حسابداری
    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق
 
فلوچارت خرید کالا در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 

Template settings