مسئول قراردادها: اقبال بنار  
تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادهای اجرایی و
پیگیری کلیه قراردادها تا نهایی شدن
 
 
مسئول خدمات : اقبال بنار  


اعضای خدمات:      
محمد عابد
مجید پرهیزی
علیرضا سیمایی
محرم حسنی
اسماعیل جلالی
یوسف طیبی
مجتبی طالبی
 
 

 

Template settings