مسئول قراردادها: اقبال بنار  
تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادهای اجرایی و
پیگیری کلیه قراردادها تا نهایی شدن
 
 
مسئول خدمات : اقبال بنار  
شماره تماس: 02163471263اعضای خدمات:         ۶۰-02166551655
محمد عابد:  داخلی ۲۷۲ 
مجید پرهیزی:  داخلی ۲۹۲
علیرضا سیمایی:  داخلی ۲۲۴
محرم حسنی:  داخلی ۲۴۵
اسماعیل جلالی:  داخلی ۲۹۳
یوسف طیبی:  داخلی ۲۹۳
مجتبی طالبی:  داخلی ۲۷۲
 
 

 

Template settings