شرح وظایف معاونت آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف رئیس اداره آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس  قطب دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

 


 


 دکتر مجتبی دهقان
(عضو هیات علمی دانشکده)
معاون پژوهشی
 پست الکترونیک :mojtaba66dehqan@gmail.com
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس: 


                      
     اعضا

  سرکار خانم فرنوش دارابی
سرپرست اداره آموزش
شماره تماس: 
پست الکترونیکی: Darabi.f@iums.ac.ir
 
 

سرکار خانم فاطمه اخلاقی زاده

شماره تماس: 

پست الکترونیکی: akhlaghizadeh.f@iums.ac.irسرکار خانم الهام رشیدی

شماره تماس: 

 

سرکار خانم مهری محمودی تبار
شماره تماس: 

 

 

 


جناب آقای سید حسین سید محمدی
مسئول سمعی و بصری
شماره تماس:
 پست الکترونیکی: Seyedmohammadi.h@iums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings