استقرار فرآیند ترجمان دانش

 

استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 

 

 

انعقاد تفاهم نامه با سازمان های دیگر
 

    دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران (دوره MPH)
    اداره کل تهیه و تألیف متون سازمان تبلیغات اسلامی
    انتشارات ارجمند
    پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری
    دانشکده پرستاری و مامایی ایران
    سازمان زندانها
    دبیرخانه ستاده مبارزه با مواد مخدر
    شرکت شفاگستران هفت سیب جهت تدوین محتوای آموزشی مکتوب و مجازی و راهاندازی شبکه مشاورهای در حوزه سلامت و خود مراقبتی روانی
    مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی
    مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

 

فهرست استفاده کننده از نتایج پژوهشی دانشکده
 

    عموم مردم
     دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
     سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
     معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
     ستاد مبارزه با مواد مخدر
     سازمان زندانها
     معاونت پژوهشی آموزش و پرورش
     سازمان جهانی بهداشت (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم)

 

سازمان های گرنت دهنده و سفارش دهنده پروژه های تحقیقاتی

 
    وزارت بهداشت

    موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)
    دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
    شبکه تحقیقات سلامت روان
    سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
    سازمان بهزیستی کشور
    ستاد مبارزه با مواد مخدر
    ستاد علوم شناختی
    سازمان زندانهای کشور
    سازمان جهانی بهداشت (WHO) (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم) 

 
Template settings